DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„Wizja Sukcesu”
wartość dofinansowania: 1 878 231,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia wśród 42 os młodych spośród 50 UP w wieku 18-29 lat (23K, 19M), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, z terenu woj. podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw do dnia 30.11.2022 r. Wsparcie w ramach niniejszego proj. skierowane zostanie do osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r., w tym w min. 50% do osób zam. miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.05.2021 r.- 30.11.2022 r.
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 898 280,00 zł, DOFINANSOWANIE: 1 878 231,00 zł, w tym z UE: 1 599 870,38 zł

REZULTATY PROJEKTU:

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 50 (27K, 23M)
2. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID19:50 (27K,23M)
3. Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID19:
1 898 280,00 zł
4. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą: 42 (23K,19M)

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: ( które łącznie spełniają wszystkie kryteria)

A. bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
B. w wieku 18-29 lat
C.  z woj. podkarpackiego  (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), 
D. które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
E. planujące założyć własną działalność gospodarczą.
F. nie podlegają wykluczeniu z grupy docelowej tj.
– osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1
– osoby, które spełniają co najmniej jeden warunek wskazany w Regulaminie konkursu, pkt. 2.2, ppkt.3.

Min. 50% GD tj. 25 os. stanowić będą os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zakłada się, że udział w grupie docelowej:
– kobiety: 54% tj. 27 osób
– osób z niepełnosprawnościami: 10% tj. 5 osób (3K,2M)
– osób z niskimi kwalifikacjami : 20% tj. 10 osób (5K,5M)
– długotrwale bezrobotnych: 30% tj. 15 osób (8K,7M)

Z GRUPY DOCELOWEJ ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE:

1. osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER czyli grupy wyłączonej z objęcia wsparciem w projekcie „Wizja Sukcesu” tj. 

– osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
– matki przebywające w domach samotnej matki,
– osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych- wywodzący się z powyższych grup docelowych.

2. osoby, które spełniają co najmniej jeden warunek wskazany w Regulaminie konkursu, pkt. 2.2, ppkt.3 tj.: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które

a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121); 
e) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych; 
f) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego1;. 
g) chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności; 
h) były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

a. związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub 
b. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; 

j) posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych; 
k) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
l) otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu; 
m) nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu; 
n) odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
o) są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

3.  Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
– wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
– udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
– na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJ: VI/VII 2021.

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE SĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

1. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” w wymiarze 40 godzin dla 50 Uczestników projektu.
2. Wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN,  dla 42 Uczestników projektu.
3. Wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 2100,00 PLN netto/mc przez 6 miesięcy, dla 42 Uczestników projektu.