Projekt Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem – Dom Dziennej Pomocy nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-0126/20 jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.