Projekt „Wsparcie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – Dom Dziennej Pomocy nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-0127/20 jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych oraz poprawa w codziennym funkcjonowaniu 28 osób (założenie:16 kobiet, 12 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; z obszaru województwa lubelskiego, powiatu Tomaszewskiego, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w tymże powiecie w okresie od dnia 01.10.2022 do dnia 31.10.2023 r.

Wsparciem projektu będą objęte osoby zamieszkujące gminę miejską Tomaszów Lubelski oraz osoby gminę wiejską Tomaszów Lubelski.

Cel zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Tomaszowie Lubelskim, zapewniającego wsparcie bytowe, opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej i wspierające, w pełni spełniające definicję usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Wsparcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami (min. 6 osób) oraz do osób pochodzących z obszarów wiejskich (min. 16).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.10.2022 do 31.10.2023 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
Miasto Tomaszów Lubelski oraz gmina wiejska Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 047 188,00 zł
DOFINANSOWANIE: 1 740 109,80 zł w tym z UE: 1 637 750,40 zł

WYBRANE REZULTATY PROJEKTU:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 22 miejsc.
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 22 miejsc.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 28 osób.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 28 osób.
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6 osób.
  • Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem  w programie: 16 osób.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową stanowi 28 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020, z obszaru Woj. Lubelskiego, powiat tomaszewski, miasto i gmina wiejska Tomaszów Lubelski.

Grupa docelowa składa się z 28 osób, minimum 6 osób z niepełnosprawnościami oraz minimum 16 osób pochodzących z obszarów wiejskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają kryteria dostępu:
1) posiadają status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – weryfikacja na podstawie oświadczenia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza w przypadku osób z zaburzeniami psychicznym

2) zamieszkują na terenie województwa Lubelskiego, miasta lub gminy wiejskiej Tomaszów Lubelski – weryfikacja na podstawie oświadczenia

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

PLANOWANY TERMIN OTWOTRZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TOMASZOWIE LUBELSKIM: XII 2022 r.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Dzienny Dom Pomocy (DDP) w Tomaszowie Lubelskim będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, 8h dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W DDP uczestnicy otrzymają usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny, dwa posiłki dziennie dostosowane do potrzeb os. starszych (śniadanie, obiad, dostęp do wody, herbaty, soków/kompotu). 

Realizowane będą działania mające na celu pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, wsparcie w zakresie bieżących spraw życia codziennego oraz zajęcia aktywizacyjne w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym:

-Wsparcie psychologa
-Zajęcia z fizjoterapeutą
-Konsultacje z dietetykiem
-Wsparcie prawnika 
-Zajęcia informatyczne 
-Zajęcia plastyczne
-Zajęcia rękodzielnicze
-Zajęcia muzyczne 
-Jednodniowe wycieczki i imprezy kulturalne 
-Zapewniony dostęp do książek, gazet i czasopism oraz gier

ODPŁATNOŚĆ
Udział w projekcie a tym samym w Dziennym Domu Pomocy w Tomaszowie Lubelskim jest BEZPŁATNY. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie muszą złoży uzupełniony Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami – wzór do pobrania w zakładce: Do pobrania