Projekt „Przystań  aktywności seniora” nr: RPPK.08.03.00-18-0051/20 jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem projektu jest zapewnienie 30 osobom powyżej 60 lat, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym: 17 kobiet; 13mężczyzn) dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie dziennym oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej do 30.09.2023 r.

Wsparciem projektu będą objęci osoby zamieszkujące wybrane gminy w województwie podkarpackim: 
– w powiecie Leżajskim: gm. Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna; 
– w powiecie Niżańskim: gm. Krzeszów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Kulnie (gmina Kuryłówka) zapewniającego wsparcie bytowe, opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej i wspierające, w pełni spełniające definicję usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2021 do 30.09.2023 r.
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
Wybrane gminy w województwie podkarpackim:

  • Kuryłówka (powiat Leżajski)
  • Leżajsk – gmina miejska i wiejska (powiat Leżajski)
  • Nowa Sarzyna  – miasto i obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (powiat Leżajski)
  • Krzeszów (powiat Niżański)

WARTOŚĆ PROJEKTU:
WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 141 897,75 zł
DOFINANSOWANIE: 2 984 802,86 zł, w tym z UE: 2 670 613,08 zł

WYBRANE REZULTATY PROJEKTU:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 30 miejsc

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 30 miejsc

Liczba uczestników projektu, u których nastąpiła poprawa jakości życia w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej dzięki udziałowi w zajęciach w DDP: 30 osób

Liczba uczestników projektu, u których nastąpiło poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy na poszczególnych zajęciach aktywizacyjnych: 70 procent

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 30 osób

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają wszystkie kryteria:
● mieszkaniec jednej z gmin objętych projektem: Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Krzeszów – weryfikacja na podstawie oświadczenia
● osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – weryfikacja na podstawie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub prowadzącego 
● wiek pow. 60 lat – weryfikacja na podstawie PESEL

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJ: VII/VIII 2021 r.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Dzienny Dom Pomocy (DDP) w Kulnie będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, 8h dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W DDP uczestnicy otrzymają usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny, dwa posiłki dziennie dostosowane do potrzeb os. starszych (śniadanie, obiad, dostęp do wody, herbaty, soków/kompotu). 

Realizowane będą działania mające na celu pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, wsparcie w zakresie bieżących spraw życia codziennego oraz zajęcia aktywizacyjne w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym: 

-Wsparcie psychologa: zajęcia indywidualne i grupowe
-Zajęcia gimnastyczne
-Konsultacje z dietetykiem
-Wsparcie prawnika 
-Zajęcia informatyczne 
-Zajęcia ogrodnicze i florystyczne 
-Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
-Zajęcia muzyczne 
-Zajęcia okazjonalne
-Jednodniowe wycieczki i imprezy kulturalne 
-Zapewniony dostęp do książek, prasy i gier

ODPŁATNOŚĆ

projekt przewiduje częściową odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej. Przewidywana kwota odpłatności wynosi: 200 zł za miesiąc.