Regulamin rekrutacji Uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”

Załączniki do Regulaminu:

 1. Formularz rekrutacyjny – przed 11.04.2022
  Uwaga! Aktualizacja formularza rekrutacyjnego w dniu 11.04.2022
  1.2 Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
  1.3 Klauzula informacyjna RODO
 2. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 4. Karta oceny predyspozycji Kandydata do projektu
 5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 6. Karta weryfikacji punktów premiujących
 7. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 8. Oświadczenie Uczestnika projektu o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
 9. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie
 10. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 11. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wizja Sukcesu – II edycja”

Załączniki do Regulaminu:

1. Wzór Biznesplanu
2a. Karta oceny formalnej Biznesplanu
2b. Karta oceny merytorycznej  Biznesplanu
3 a. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
3 b. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
6. Zbiór oświadczeń do biznesplanu
7. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
8. Zestawienie planowanych wydatków
9. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na  pokrycie tych samych kwalifikowalnych wydatków
10. Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
11. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
12. Wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Inne dokumenty:
Lista miast średnich
Lista miast tracących funkcje społeczno- gospodarcze
Wzór zaświadczenia z ZUS
Wzór druku US- 7