11.10.2022 r.
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA” – II TURA

Informujemy, iż ocena merytoryczna biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została zakończona. 
Ocenie podlegało 30 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
25 osób z najwyższą liczbą pkt. zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny) oraz rekomendowane do otrzymania wsparcia pomostowego.
5 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej (osoby których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny ale nie zostały zakwalifikowane do otrzymania  dofinansowania z powodu braku środków).

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów
Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Zgodnie z par. 5  ust. 11  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, w z związku z faktem, iż wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny, ww. wyniki są ostateczne.
 
UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej oraz dostarczenia wymaganych dokumentów zostaną przesłane drogą e-mailową do Każdego uczestnika, którego biznesplan został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

04.10.2022 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU II EDYCJA”
 
Informujemy, iż ocena formalna biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników II tury rekrutacji w projekcie „Wizja Sukcesu II edycja” została zakończona.
Ocenie formalnej poddano 30 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 
30 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego  zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne) i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

Lista biznesplanów ocena formalna
Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego ocena formalna

21.09.2022 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II TURY PROJEKTU  „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA”  NR POWR.01.02.01-18-0022/21

INFORMACJE OGÓLNE:
Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O. zaprasza Uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”, do składania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.
Dokumenty będzie można składać w dniu  03.10.2022 r. w Biurze Projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 08:00 – 16:00.

Biznesplan można złożyć osobiście w Biurze Projektu, elektronicznie lub  za pośrednictwem poczty lub  kuriera. (zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez  Kandydata do projektu, określoną w § 3 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
Jako datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaje się „Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu” zgodnie z definicją zawartą w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz.
Dokumenty są dostępne w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej https://wizjasukcesu.eu/projekty/wizja-sukcesu-ii-edycja/do-pobrania/
Uwagi formalne dotyczące składania biznesplanu oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się  w załączniku.

Informacja nabór

05.09.2022 r.
Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w II turze projektu „Wizja – II edycja” zostały zakończone.
30 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Wizja sukcesu – II edycja”.

Lista rankingowa 30 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 ww. Regulaminu osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 09.09.2022 r.
Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia  oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z par. 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”.

25.08.2022 r.
OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, po zakończeniu procedury odwoławczej.
 
41 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym zostało zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą. 1 osoba zrezygnowała po ogłoszeniu wyników oceny merytorycznej.

 Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie zgodnie z par. 8 ust. 27 ww. Regulaminu.

Lista osób zakwalifikowanych do 3 etapu – rozmowy z doradcą
Rezygnacje

19.08.2022 r.
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W II TURZE PROJEKTU „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”. Ocenie merytorycznej podlegało 42 formularze rekrutacyjne. W wyniku oceny merytorycznej 42 osoby zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% punktów ogółem oraz min. 50% pkt. w kryterium Opis pomysłu). Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w II turze projektu „Wizja Sukcesu-II edycja”.

Lista osób wyniki oceny merytorycznej

Informujemy, iż Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny, zgodnie z par. 8 ust. 19-27 ww. Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji. Po zakończeniu procedury odwoławczej,  kandydaci których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, zostaną zakwalifikowani do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

18.08.2022 r.
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA”

Informujemy, iż ocena merytoryczna biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została zakończona. 
Ocenie podlegało 18 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
17 osób z najwyższą liczbą pkt. zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny) oraz rekomendowane do otrzymania wsparcia pomostowego.
1 osoba została umieszczona na liście rezerwowej (osoby których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny ale nie zostały zakwalifikowane do otrzymania  dofinansowania z powodu braku środków).

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów
Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Zgodnie z par. 5  ust. 11  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, w z związku z faktem, iż wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny, ww. wyniki są ostateczne.
 
UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej oraz dostarczenia wymaganych dokumentów zostaną przesłane drogą e-mailową do Każdego uczestnika, którego biznesplan został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

11.08.2022 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU II EDYCJA”
 
Informujemy, iż ocena formalna biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników I tury rekrutacji w projekcie „Wizja Sukcesu II edycja” została zakończona.
Ocenie formalnej poddano 18 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 
18 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego  zostało ocenionych pozytywne pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne) i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

Lista biznesplanów ocena formalna 
Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego ocena formalna

29.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I TURY PROJEKTU  „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA”  NR POWR.01.02.01-18-0022/21

INFORMACJE OGÓLNE:
Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O. zaprasza Uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”, do składania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.
Dokumenty będzie można składać w dniach  10.08.2022 r. w Biurze Projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 08:00 – 16:00.

Biznesplan można złożyć osobiście w Biurze Projektu, elektronicznie lub  za pośrednictwem poczty lub  kuriera. (zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez  Kandydata do projektu, określoną w § 3 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
Jako datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaje się „Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu” zgodnie z definicją zawartą w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz.
Dokumenty są dostępne w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej https://wizjasukcesu.eu/projekty/wizja-sukcesu-ii-edycja/do-pobrania/
Uwagi formalne dotyczące składania biznesplanu oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się  w załączniku.

Informacja nabór

28.07.2022 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA” – II TURA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych złożonych do I tury rekrutacji do projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”. Złożono 43 formularze rekrutacyjne. Ocenie formalnej podlegało 42 formularze rekrutacyjne (1 Kandydat złożył rezygnację z udziału w projekcie przed oceną formalną). W wyniku oceny formalnej 42 Kandydatów spełniło kryteria formalne (formularze oceniono pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytorycznej).

 Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w II turze projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne (zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i zakwalifikowane do oceny merytorycznej)

21.07.2022
Informujemy, iż I tura rekrutacji rozpoczyna szkolenie „ABC przedsiębiorczości „.

Poniżej prezentujemy harmonogramy.

Harmonogram szkolenia – „ABC Przedsiębiorczości – I GRUPA
Harmonogram szkolenia – „ABC Przedsiębiorczości – II GRUPA

19.07.2022 r.
Informujemy, że II tura rekrutacji do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 22.07.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

15.07.2022 r.
Informujemy, że II tura rekrutacji do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 19.07.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

13.07.2022 r.
Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w I turze projektu „Wizja – II edycja” zostały zakończone.
20 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Wizja sukcesu – II edycja”.

Lista rankingowa 20 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista osób które zrezygnowały po ostatecznych wynikach oceny merytorycznej

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 ww. Regulaminu osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 22.07.2022 r.
Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia  oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z par. 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”.

11.07.2022 r.
Informujemy, że II tura rekrutacji do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 15.07.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

01.07.2022 r.
Informujemy, że II tura rekrutacji do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 08.07.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

01.07.2022
OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, po zakończeniu procedury odwoławczej.
 
22 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym zostało zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą. 7 osób złożyło rezygnację po wynikach oceny merytorycznej.

 Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie zgodnie z par. 8 ust. 27 ww. Regulaminu.

Lista osób zakwalifikowanych do 3 etapu – rozmowy z doradcą
Rezygnacje

27.06.2022 r.
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”. Ocenie merytorycznej podlegało 29 formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny merytorycznej 29 osób zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% punktów ogółem oraz min. 50% pkt. w kryterium Opis pomysłu). Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu-II edycja”.

Lista osób wyniki oceny merytorycznej

Informujemy, iż Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny, zgodnie z par. 8 ust. 19-27 ww. Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji. Po zakończeniu procedury odwoławczej,  kandydaci których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, zostaną zakwalifikowani do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

15.06.2022
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA” – I TURA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych złożonych do I tury rekrutacji do projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”. Złożono 32 formularze rekrutacyjne. Ocenie formalnej podlegało 31 formularzy rekrutacyjnych (1 Kandydat złożył rezygnację z udziału w projekcie przed oceną formalną). W wyniku oceny formalnej 30 Kandydatów spełniło kryteria formalne (formularze oceniono pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytorycznej). Jeden z kandydatów nie spełnił kryteriów formalnych.

 Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne (zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i zakwalifikowane do oceny merytorycznej)

13.06.2022
„Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 13.06.2022 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O.  rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu  „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 13.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 – 16:00, w Biurze projektu: „Wizja Sukcesu – II edycja”  Stowarzyszenia Wizja Sukcesu al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.”

Szczegóły znajdują się w zakładce REKRUTACJA

01.06.2022
Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 10.06.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

13.05.2022
Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 31.05.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

29.04.2022
Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 13.05.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

11.04.2022
AKTUALIZACJA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Informujemy, iż w dniu 11.04.2022 r. został zaktualizowany formularz rekrutacyjny (wzór dokumentu znajduje się w zakładce DO POBRANIA)

23.03.2022
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA”

Informujemy, iż w dniu 23.03.2022 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, realizowanym przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O. w ramach Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” – DOKUMENTY DO POBRANIA.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami: Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”:

Stowarzyszenie Wizja Sukcesu

Biuro projektu:
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 725 194 753, e-mail: ws2@wizjasukcesu.eu
 

23.03.2022
Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 11.04.2022 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O.  rozpoczyna rekrutację do projektu  „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 11.04.2022 r. do 29.04.2022 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 – 16:00, w Biurze projektu: „Wizja Sukcesu – II edycja”  Stowarzyszenia Wizja Sukcesu al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Szczegóły znajdują się zakładce REKRUTACJA