CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia wśród 42 os młodych spośród 50 UP w wieku 18-29 lat (23K, 19M), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, z terenu woj. podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw do dnia 30.11.2022 r. Wsparcie w ramach niniejszego proj. skierowane zostanie do osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r., w tym w min. 50% do osób zam. miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.05.2021 r.- 30.11.2022 r.
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 898 280,00 zł
DOFINANSOWANIE: 1 878 231,00 zł, w tym z UE: 1 599 870,38 zł