CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Projekt „Przystań  aktywności seniora” nr: RPPK.08.03.00-18-0051/20 jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.