Kwalifikacja uczestników Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju odbywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria formalne:
● złożony w terminie, uzupełniony i podpisany wniosek zawierający niezbędne dane wraz z załącznikami (np. zaświadczenie lekarskie). Dopuszcza się uzupełnienie wniosku i załączników

Kryteria dostępu 
● mieszkaniec gminy objętej projektem: Miasto Biłgoraj lub gmina wiejska Biłgoraj – weryfikacja na podstawie oświadczenia
● status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – weryfikacja na podstawie oświadczenia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza w przypadku osób z zaburzeniami psychicznym)

Kryteria preferencyjne

  1. Osoba lub rodzina zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – weryfikacja  na podstawie oświadczenia; +5
  2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego; +5
  3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;+5
  4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) (zg. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – weryfikacja na podstawie oświadczenia;+5
  5. Osoba z zaburzeniami psychicznymi (zg. z ustaw. z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psych) – weryfikacja na podstawie zaświadczenie o stanie zdrowia wydanego przez lekarza w przypadku osób z zaburzeniami psychicznym;+5
  6. Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia właściwej instytucji); +5
  7. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014 – 2020 – weryfikacja na podstawie oświadczenia; +5

Do projektu zostaną zakwalifikowane os. z największą ilością punktów pozostałe trafią na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika bądź innych okoliczności zostanie zakwalifikowany kandydat z listy rezerwowej z największą ilością punktów.

Każdy potencjalny UP będzie posiadać równy dostęp do informacji o projekcie i możliwości udziału w rekrutacji.

Każdy kandydat/ uczestnik projektu ma zapewniony:

– dostęp do pomieszczeń realizacji projektu poprzez eliminację barier fizycznych (biuro dostępne do osób z niepełnosprawnościami)
– eliminację barier finansowych, utrudniających udział w projekcie – np. komunikacja telefoniczna, elektroniczna; spotkania informacyjne; zbieranie formularzy rekrutacyjnych w terenie,
– pomoc personelu projektu w ich wypełnieniu,
– zapewnienie tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej