08.10.2021

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu” zostały zakończone.
50 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.

20 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej.
3 osoby zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Wizja Sukcesu”.

Lista rankingowa 50 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa 20 osób niezakwalifikowanych do projektu
Lista rezygnacji z projektu

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 ww. Regulaminu osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 18.10.2021 r.

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia  oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Informujemy, iż w sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, zakwalifikowana zostanie następna  osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej zgodnie z par.10 ust. 9 ww. Regulaminu.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z par. 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu”.

23.09.2021

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU”.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu”, po zakończeniu procedury odwoławczej.

Zgodnie z par. 8 ust. 29 Regulaminu rekrutacji uczestników 70 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej,  zostało zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
10 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

2 osoby zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie.
Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie zgodnie z par. 8 ust. 27 ww. Regulaminu.
 
Lista osób doradca zawodowy
Lista rezerwowa
Lista rezygnacji 

16.09.2021

W trakcie oceny 2 Kandydatów zrezygnowało z dalszego udziału w projekcie „Wizja Sukcesu”

Lista osób rezygnacja

16.09.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU”.

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wizja Sukcesu”.
Ocenie merytorycznej podlegało 82 formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny merytorycznej 82  osób zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% punktów ogółem oraz min. 50% pkt. w każdym z kryteriów oceny).
Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu”.

Lista osób wyniki oceny merytorycznej

Informujemy, iż Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny, zgodnie z par. 8 ust. 19-27 ww. Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji.

Zgodnie z par. 8 ust. 29 ww. Regulaminu, po zakończeniu procedury odwoławczej,  70 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej, zostanie zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Kandydaci będą informowani o kolejnych etapach rekrutacji do projektu.

08.09.2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „WIZJA SUKCESU”.

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wizja Sukcesu”.

W trakcie oceny 4 Kandydatów zrezygnowało z dalszego udziału w projekcie „Wizja Sukcesu”

W wyniku oceny formalnej 84  Kandydatów spełniło kryteria formalne (formularze oceniono pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytorycznej)

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Wizja Sukcesu” oraz listę rezygnacji z udziału w projekcie.

Lista osób ocena formalna
Lista osób rezygnacja

20.08.2021

Informujemy, żerekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 27.08.2021 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7  ust. 3.

17.08.2021

Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 20.08.2021 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7  ust. 3.

14.07.2021

Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 28.07.2021 r. Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z PH GROUP SP. Z O.O.  rozpoczyna rekrutację do projektu  „Wizja Sukcesu”.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 28.07.2021 r. do 16.08.2021 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.30 – 15.30, w Biurze projektu: „Wizja Sukcesu” Stowarzyszenia Wizja Sukcesu al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Szczegóły znajdują się zakładce REKRUTACJA

14.07.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WIZJA SUKCESU”

Informujemy, iż w dniu  14.07.2021 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu”, realizowanym przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z PH GROUP SP. Z O.O. w ramach Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Wizja Sukcesu” – DOKUMENTY DO POBRANIA.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami: Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Wizja Sukcesu”:

Stowarzyszenie Wizja Sukcesu

Biuro projektu:
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 695 400 266, e-mail: biuro@wizjasukcesu.eu
http://www.wizjasukcesu.eu