Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie muszą złoży uzupełniony Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami – wzór do pobrania w zakładce: Do pobrania 

Kwalifikacja uczestników Dziennego Domu Pomocy w Kulnie odbywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria formalne:
● złożony w terminie, uzupełniony i podpisany wniosek zawierający niezbędne dane wraz z załącznikami (np. zaświadczenie lekarskie). Dopuszcza się uzupełnienie wniosku i załączników 

Kryteria dostępu 
● mieszkaniec jednej z gmin objętych projektem: Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Krzeszów – weryfikacja na podstawie oświadczenia
● osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – weryfikacja na podstawie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub prowadzącego 
● wiek pow. 60 lat – weryfikacja na podstawie PESEL

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Kryteria preferencyjne

  1. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os. samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej: 10p / weryfikacja na podstawie oświadczenia
  2. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia:5p / weryfikacja na podstawie oświadczenia dotyczącego powodów wykluczenia, które dotyczą kandydata 
  3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:8p / weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
  4. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi:8p / weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego 
  5. Osoby korzystające z POPŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ): 5p / weryfikacja na podstawie oświadczenia
  6. Osoby, które nie mają zapewnionej opieki domowej: 10p / weryfikacja na podstawie oświadczenia

Oceny złożonych formularzy dokonuje komisja kwalifikacyjna: Przewodniczący Kierownik DDP, Kierownik projektu, z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów brane pod uwagę są  kryteria preferencyjne w kolejności: 1, następnie 6, 2,3, 4, 5. 

Osoby niezakwalifikowane (ale spełniające kryteria dostępu i poprawności formalnej) oczekują na liście rezerwowej. Po zwolnieniu miejsca w DDP kwalifikowana jest os z najwyższą liczbą punktów. Szczegóły rekrutacji i kwalifikacji zostaną opisane w Regulaminie projektu  – Regulamin projektu do pobrania w zakładce: Do pobrania