DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„Wizja Sukcesu”
wartość dofinansowania: 1 878 231,00 zł

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 28.07.2021 r. do 16.08.2021 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.30 – 15.30, w Biurze projektu: „Wizja Sukcesu”.

Aktualizacja: Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 27.08.2021 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7  ust. 3.

Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne (w tym Regulamin,  formularz rekrutacyjny, oświadczenia/ załączniki) zostały  udostępnione w zakładce  „DO POBRANIA” oraz  są dostępne w Biurze Projektu.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać: (zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez  Kandydata do projektu, określoną w § 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu):

– Osobiście/ lub przez pełnomocnika- dokumenty można składać w Biurze Projektu:  „Wizja Sukcesu”, Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro), w godzinach otwarcia pracy biura tj. 7:30- 15:30.
-Pocztą/ kurierem na adres Biura projektu: Stowarzyszenie Wizja Sukcesu Biuro projektu  „Wizja Sukcesu”, Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro).
– Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
– W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu),  na adres e-mail: 
biuro@wizjasukcesu.eu

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru zgodnie z § 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu.

Kandydat/tka zainteresowany/a udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej). 

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego) oraz załączniki: Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, Klauzula informacyjne RODO.
Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Wykaz dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie:
– Oświadczenie  Uczestnika projektu o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników);
– Dokumenty  potwierdzające utratę zatrudnienia po 01.03.2020 r. (np. kserokopia świadectwa pracy/ umowy cywilnoprawnej opatrzone adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z  datą i  czytelnym podpisem).
– Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia- potwierdzające status tych osób jako biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.
Wydanie zaświadczenia o których mowa jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
– Beneficjent na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7),
– Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego[1] korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.
Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.
Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć ww. dokumenty w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia.

Etapy rekrutacji do projektu:

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:
ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,
ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Kartą oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2 Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu). Ocenie podlega:
1. kryteria dostępu:
czy kandydat/tka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników.
2. kryteria formalne:
czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie;
czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami;
czy dokumenty są kompletne;
czy dokumenty nie zawierają pustych pól;
czy dokumenty zostały podpisane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Istnieje możliwość korekty błędów formalnych  (np. brak podpisów, puste pola itp.) w ciągu 3 dni roboczych daty otrzymania wezwania o konieczności uzupełnienia.

Formularz rekrutacyjny podlega ocenie merytorycznej przez jednego  członka Komisji Rekrutacyjnej – zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3 Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu).
Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego prowadzona będzie w oparciu o część B Formularza Rekrutacyjnego „Informacje o planowanej działalności gospodarczej” i zostanie oceniona w skali 0-50 pkt, z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny: 
1. Opis pomysłu- 15
2. Doświadczenie zawodowe / wykształcenie- 6
3. Realność pomysłu- 14
4. Charakterystyka klientów- 6
5. Charakterystyka rynku i konkurencji -9
Aby uzyskać weryfikację pozytywną Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 50% pkt. ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów  tj. 25 pkt. oraz min. 50% w  każdym z kryteriów oceny merytorycznej.
Kandydat/tka ubiegający/ca się o udział w projekcie który otrzymał weryfikację negatywną bądź uznał, że otrzymał niewystarczającą liczbę punktów, ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

70 Kandydatów do projektu z najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (część B) Którzy otrzymali pozytywną ocenę Formularza rekrutacyjnego), przechodzi do etapu 3, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Rozmowa z Doradcą Zawodowym ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata/tki (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie jakich szkoleń potrzebuje kandydat/tka.
Ocena rozmowy dokonywana jest przez Doradcę Zawodowego pod kątem następujących kryteriów, zgodnie z Kartą oceny predyspozycji Kandydata (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników):
Samodzielność- 5-pkt.
Przedsiębiorczość- 10 pkt.
Odpowiedzialność-5 pkt.
Umiejętność planowania i analitycznego myślenia- 5 pkt.

Sumienność- 5 pkt.
Motywacja-10 pkt.
W wyniku oceny rozmowy, kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Do pozytywnej weryfikacji należy uzyskać min. 50% pkt. tj. 20 pkt.
 
Dodatkowe punkty premiujące (max 15 pkt.), przyznawane są na etapie wyłonienia Uczestników Projektu, następującym osobom:
osoby z niepełnosprawnościami +4pkt
osoby o niskich kwalifikacjach +2pkt
Kobiety +4pkt.
Weryfikacja kryteriów premiujących odbywa się na podstawie zapisów Formularza rekrutacyjnego i złożonych oświadczeń.
 
Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Kandydata do  projektu:
– wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (max. 50 pkt. )
– wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym (max 40 pkt.)
– punkty premiujące (max 15 pkt.)
 
Maksymalnie kandydat/tka podczas wszystkich etapów rekrutacji może otrzymać 105 pkt. punktów. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do projektu w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do projektu planuje się  zakwalifikowanie  50 osób z najwyższą liczbą punktów. Pozostali kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 
Rekrutacja do projektu jest  realizowana zgodnie zasadą równości szans płci oraz równości szans i niedyskryminacji a także z politykami horyzontalnymi.
 
Kandydaci do projektu są zobowiązani do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi ww. zasad rekrutacji zawartymi w Regulaminie rekrutacji  uczestników projektu „Wizja Sukcesu”
 
Beneficjent projektu zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.