CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia wśród 42 os młodych spośród 50 uczestników projektu w wieku 18-29 lat (23K, 19M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, z terenu woj. podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw do dnia 30.06.2022 r. Wsparcie w ramach niniejszego projektu skierowane zostanie w min. 50% do osób zamieszkujących  miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.02.2022 r.- 30.06.2023 r.
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie
DOFINANSOWANIE: 1 964 609,00 zł  w tym z UE: 1 674 266,02 zł